..:: ENVER DANACI ::.. - ANATOMİ
..:: SAYFALARIM ::..

      ..::ANATOMİ::..
 
ANATOMİ: Vücudu meydana getiren organları ve bu organların yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır.


       
Anatomi bütünü kendi içerisinde sistemlere ayırır.Ve bu sistemlerinde her bir elemanı gerek ince yapıları gerekse makroskobik yapıları itibariyle inceler.Yapılar arasındaki ilişkilere bakar ve bu ilişkilere bağlı olarak fonksiyonel neticelere ulaşır.Spor ve sportif faaliyetler içerisinde insan vücudunun hareket sistemi ve bu sistemi ilgilendiren elemanların anatomisi önem kazanır.Hareket sistemini oluşturan elemanlar ayrı ayrı ele alınır ve bunların ilişkileri fonksiyonel açıdan incelenir.ANATOMİDE YER VE DOĞRULTU BELİRLEYEN PLANLAR

 

VÜCUDU KESİP GEÇEN PLANLAR

1-)MEDİAL (ORTA) PLAN: Omurga ve göğüs kemiği (sternum) ortasında, burnun üzerinden, alnın ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olmak üzere iki eşit parçaya ayıran plandır.

        2-)SAGİTTAL PLAN: Medial plana paralel olarak vücuda geçip vücudu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayıran plandır.

         3-)FRONTAL(ALIN) PLAN: Medial ve sagittal planlara dik ancak alna paralel olarak vücudumuzdan geçip vücudu ön ve arka olmak üzere ikiye ayıran plandır.

          4-)TRANSVERSAL PLAN: Medial, sagittal ve frontal planlara dik ancak yüzeye paralel olarak vücudumuzdan geçip vücudu alt ve üst olmak üzere ikiye ayıran plandır

                  OMURGA
Omur adı verilen 33-34 adet kemik parçasının üst üste gelmesi ile meydana gelen omurlar arası disklerle desteklenerek eğme,bükme doğrulma gibi hareketleri yapmamızı sağlayan üstte başa,altta ise leğen kemiğine tutunan bir omurlar bütünüdür.Omurga yukarıdan aşağıya doğru beş bölümde incelenir.GÖĞÜS İSKELETİ (THORAX)

 İskeletin göğüs omurlarına tutunan ve onun önünde kalan parçasıdır.Buna göğüs kafesi de denir.Üç bölüme ayrılır.

 

1-)Göğüs kemiği(sternum)

2-)Kaburgalar(costae)

3-)Göğüs omurları(vertebrale thoracales)

1-)GÖĞÜS KEMİĞİ (STERNUM):Göğüs kafesinin ön ortasında yassı ve ön orta çizgiye paralel olarak uzanır.15-20 cm uzunluğunda hançere benzeyen bir kemiktir.Yukarıdan aşağıya doğru üç parça halindedir.

 

*Sap kısmı                (manubrium stern)

*Gövde kısmı           (corpus stern)

*Hançersi uç kısmı   (processüs ensiformis)

 

Sap adı verilen üst parçanın üst kenarındaki geniş oyuntu boynun altında bulunan çukurluğun tabanını oluşturur.Buraya “incisurae jugularis” adı verilir.Sap kısmının sağ ve sol kısmında görülen oyuntularda köprücük kemiğine eklem yapar.Buralara “incisurae clavicularis” adı verilir.Gövde kısmı 7 çift kaburgayla doğrudan eklemleşir.Buradaki oyuntular “incisurae costalis” adını alır.Göğüs kemiği aşağıya inildikçe daralır ve incelir.Bu kısma “hançersi uç (processüs ensiformis)” adı verilir.

2-)KABURGALAR (COSTAE):Sağlı sollu 12 çift kaburga kemiği vardır.Bunlar uzun,yassı ve yay biçimindedirler.Kaburgaların uzunlukları 8. kaburgaya kadar artar.İki uçları vardır.Göğüs omurlarıyla eklem yapan arka uçları kıvrıktır.İlk 7 çift kaburga ayrı ayrı doğrudan göğüs kemiğiyle eklem yapar. 8. , 9. , 10. kaburgalar kendi aralarında kıkırdakla birleştikten sonra kıkırdak bir uzantıyla 7. kaburga kemiğine tutunur. 11. ve 12. kaburgaların ön uçları boşluktadır,serbesttir.CLAVİCULA (KÖPRÜCÜK KEMİĞİ):”S” şeklinde yassı bir kemiktir.Acramion ve sternum olmak üzere iki ucu vardır.Orta plana yakın olan kısmı göğüs kemiğinin sap kısmındaki yan oyuntularla eklem yapar.Bu uca “apex sterni” adı verilir.Diğer uç ise kürek kemiğinin yassı bir çıkıntısı olan acramion ile eklemleşir.Ve bu uç “apex acramion”
adını alırSCAPULA (KÜREK KEMİĞİ):Üçgen biçiminde yassı ve ince bir kemiktir.3 köşesi, 3 kenarı içe ve dışa bakan iki yüzü vardır.Kenar çevresi kalın olup,kemiğin direncini artırır.Kürek kemiğinin dışa bakan yüzeyinden dikey olarak ilerleyen bir kabartı vardır.Bu kabartıya “kürek dikeni (spina scapula)” adı verilir.Kürek dikeninin yassı çıkıntısına ise “acramion”  denir.Kürek dikeni kürek kemiğinin dışa bakan yüzeyini alt ve üst olmak üzere iki alana ayırır.Üstteki çukur alana “fossa supra spinatüs” alttaki çukur alana ise “fossa infra spinatüs”  adı verilir.Kürek kemiğinin üst kenarında bir girinti vardır.Bu girintiye “incisurae scapula” adı verilir.Acramion çıkıntısının yanında yer alan diğer çıkıntı ise “korakoit çıkıntısı (processüs coracoideus)” adını alır.Acramion ve korakoit çıkıntılarının aşağısında kürek kemiğinin ise dış kenarında bir eklem çukuru vardır.Buraya “fossa articularis=glenoidule” adı verilir.

HUMERUS (PAZU=KOL KEMİĞİ):Üst ucu kürek kemiği üzerindeki eklem çukurluğu ile eklemleşir.Bu yuvarlak kısma “humerus başı (caput humerus)” denilir.Humerusun omuza yakın kısmındaki büyük çıkıntısına “tübercülüm majör” küçük çıkıntısına “tübercülüm minör” denir.Kemiğin gövde kısmında iki çıkıntı arasında oluğa benzetilen bir kısım vardır.Buraya çıkıntılar arası oluk (sulcus inter tübercülaris) adı verilir.Kemik gövdesinin dışa bakan kısmında pürtüklü alan (tüberositas deltoideus) görülür.Aşağıya doğru inildiğinde kemik kalınlaşır.Ve iki kat çıkıntıyla sollanır.Bunlardan içte olanı makara şeklindedir.Ve humerus makarası “trochlea humeri” adını alır.Humerus makarasının gövdeye bağlandığı kısımdan birisi önde diğeri arkada üçgen biçiminde iki çukurluk vardır.Öndeki çukurluğa “fossa coronoides” arkadaki çukurluğa ise “fossa olegrani” adı verilir.Ön kol kemiklerinden radiusun eklemleştiği yerde ise küçük bir çukur olan  “fossa radialis” yer alır.ULNA (DİRSEK KEMİĞİ):1. ön kol kemiğidir.Dirsekten bileğe kadar uzanan vücuda yakın tarafta yer almış uzun bir kemiktir.Üst ucu yassı ve hilal şeklinde bir oyuntuya sahiptir.Humerus makarasıda bu oyuntuya yerleşir.Ulna kemiği aşağıya doğru inildikçe incelir.İki çıkıntıyla sollanır.Bu çıkıntılardan içte olanı daha küttür.Ve ulna başlığı “kaput ulna” adını alır.Diğer çıkıntı ise stiloid çıkıntıdır.

RADİUS (DÖNER KEMİK):2.ön kol kemiğidir.Ulna kemiğinin dış yan tarafında ve ulnaya paralel olarak uzanan uzun bir kemiktir.Üst tarafta radius başçığı yer almıştır.Ve humerus alt ucundaki küçük bir çukurluk olan fossa radialis ile eklenmiştir.Alt uç daha kalındır.Ve el bilek kemikleri ile eklemleşmiştir.Alt uçta stiloid çıkıntı görülmüştür.Radius gövdesi prizmatiktir.

 

FEMUR (UYLUK KEMİĞİ):Vücudun en uzun ve en kalın kemiğidir.Tek parça halinde bulunur.Genel yapısı humerusu andırır.Üst tarafta uyluk başı,boynu büyük ve küçük çıkıntılar görülür.Alt uç üst uca göre daha kalındır.Bu uç femur kondilleri adı alan iki lokma ile sonlanır.Femurun üst kısmında yer alan femur başı kalça kemiği üzerindeki hokka çukuruna yerleşir.Ve kalça eklemini meydana getirir.Femurun alt ucu ise diz eklemini oluşturur.

TIBİA (KAVAL KEMİĞİ):Bacağın vücut ağırlığını ayağa devrettiği kalın yapıya sahip uzun kemiğidir.Üst uç kemiğinin en fazla kalınlık gösteren yeridir.Bu uçta iç ve dış olmak üzere iki kondil bulunur.Kondillerin femur kondilleri ile eklem yapan yüzeyleri çukurdur.Alt uç gövdeye göre kalınlaşmıştır.İç kenar aşağıya doğru sarkan bir çıkıntı meydana getirmiştir.Bu çıkıntı sivri bir uca sahiptir.Ve “iç aşıkçık (malleus tıbia)” adını alır.Dış kenarda da fibula alt ucunun yerleştiği küçük bir girinti olan “incisurae fibularis” yer alır.

FİBULA (KAMIŞ KEMİĞİ):Kaval kemiğine paralel olarak uzanan ve kaval kemiğine göre ince fakat aynı uzunlukta uzun bir kemiktir.Üst uca “fibula başçığı” denir.Başçığın iç yan yüzünde kaval kemiğinin üst ucuyla eklem yapan bir yüzey bulunur.Alt uç piramit şeklindedir.Ve “dış aşıkçık (malleus fibula)” adını alır.İç aşıkçığa göre biraz daha aşağıda sonlanır.
        
           
EKLEMLER1-)OMUZ EKLEMİ: Humerus başı ile kürek kemiği üzerindeki eklem çukurluğu(glenoide) arasındadır.Yeteri kadar geniş ve derin olmayan bu çukur, humerus başını tam olarak kavrayamaz.Eklem çukuru kenarına yerleşmiş olan kıkırdak halka bu çukuru bir miktar genişletir.Ve derinleştirir.Eklem kapsülü ve bağların geniş oluşları hareket serbestliği sağlar.Bu durum aynı zamanda eklemin çıkma ve kayma durumunu arttırmıştır.

 

EKLEM HAREKETİ:Omuz hareketi aracılığıyla fleksiyon, ekstensiyon, abdüksiyon, elevasyon, retraksiyon, deprasyon, protraksiyon, sirkümdiksiyon, rotasyon, medial rotasyon ve lateral rotasyon hareketleri yapılır
 

2-)DİRSEK EKLEMİ:Bu eklem ortak bir kapsülle sarılmış üç ayrı eklemden meydana gelmiştir.

 

*Humerus-Ulna eklemi

*Humerus-Radius eklemi

*Radius-Ulna eklemi

 

EKLEM HAREKETİ:Dirsek eklemi aracılığıyla fleksiyon ve ekstensiyon ön kol kemiklerinden radius aracılığıylada yaptırılan supinasyon ve pronasyon hareketlerine destek verilir.

3-)EL BİLEK EKLEMİ:Elips şeklinde eklem yüzüne sahiptir.1. sıra bilek kemiklerinden oluşur.Müşterek bir kıkırdak tabakayla kaplanmıştır.Eklemin yumurtamsı olan çukur yüzüde ulna ve radiusun alt uçlarından meydana gelmiştir.

 

EKLEM HAREKETİ:El bilek eklemi aracılığıyla fleksiyon, ekstensiyon, rotasyon, supinasyon, pronasyon, inversiyon ve eversiyon hareketleri yaptırılır.


 

4-)KALÇA EKLEMİ:Femurun küresel olan başı ile kalça dış yanında yer alan hokka çukur arasındadır.Hokka çukuru yeteri kadar geniş ve derin değildir.Aynı zamanda çukurun iç kısmına yerleşen kıkırdak tabaka esnek bir yapıya sahip olduğu için femurun hareketini destekler ve femur başını kavrar.

 

EKLEM HAREKETİ:Kalça eklemi aracılığıyla fleksiyon, ekstensiton, abdüksiyon, addüksiyon, medial rotasyon ve lateral rotasyon hareketleri yaptırılır.

 

5-)DİZ EKLEMİ:Vücudun en büyük eklemidir.Kuvvetli iç ve dış eklem bağları dolayısıyla en az çıkma olayı görülen eklemidir.Buna karşılık en hassas ve kolayca sakatlanan eklemdir.Tıbia üst kondillerinin çukur kısımlarına meniscüsler yerleşmiştir.İç taraftakine medial, dış taraftakine ise lateral meniscüs adı verilir.Dizin ön taraftakine ise “diz kapağı kemiği (patella)” yer almıştır.

 

EKLEM HAREKETİ:Diz eklemi aracılığıyla fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri yaptırılır.Eklem içerisinde yer alan meniscüsler tıbia çukuruna bağlı kalmakla beraber bir miktar hareket edebilirler.Bu durumda diz eklemi fleksiyondayken alt bacak bir miktar içe ve dışa doğru döndürülebilir.

 

EKLEM BAĞLARI:*Dış yan bağ        (ligamentum colleterale fibulare)

                                    *İç yan bağ          (ligamentum colleterale tıbiale)

                                    *Ön çapraz bağ    (ligamentum criatum anteriör)

                                    *Arka çapraz bağ (ligamentum criatum posteriör)

 

6-)AYAK BİLEĞİ EKLEMİ:Tıbia ve fibula alt uçlarının müşterek olarak meydana getirdikleri oyuntuyla aşık kemiği arasındadır.Eklem kapsülü ince ve gevşektir.Kapsülün ön ve arka taraflarında içleri yağ dokudan oluşan sinovial keseler mevcuttur.Eklem bağları bilhassa yan bağlar çok kuvvetlidir.İç yan bağ “ligamentum deltoides” dış yan bağ “ligamentum fibulatorcle” adını alır.

 

EKLEM HAREKETLERİ:Ayak bileği eklemi aracılığıyla fleksiyon ve ekstensiyon yaptırılır.Ayak bileği ara eklemi aracılığıylada ayak bir miktar içe ve dışa doğru döndürülebilir.Ancak bu hareket sınırlıdır.

 

VÜCUDUN İSKELET KASLARI

 

İskelet kasları biçimlerine göre iki tipe ayrılır.

 

1-)İğ şeklinde kaslar                      2-)Yassı kaslar

 

Gerek iğ şeklindeki kaslar gerekse yassı kaslar birbirlerine zıt (antagonist) ya da birlikte aynı yönde  (agonist=sinergist) çalışarak gerekli hareketlerin yapılmasını sağlarlar.

 

ÜST EKSTREMİTE KASLARI

 

Gövdenin ön ve arka taraflarına yayılmışlardır.Arkadakiler “spinohumeral” öndekiler ise “thoracohumeral” adı verilen kas grupları içerisinde toplanmışlardır.Omuz bölgesinde omuz kemeri ile humerus kemiği arasında kalan kaslarda omuz kasları adı altında incelenirler.

 

SPİNOHUMERAL KASLAR

 

Gövdenin arka tarafında bulunurlar.Omuz ve humerusa doğru uzanan belli başlı dört kastan oluşurlar


 

1-)M. TRAPEZİUS (ASILMA KASI):Sırtın üst bölümünde yer alan ve üç bölümde incelenen kaslardır.

 

BAŞLANGICI:Bütün göğüs omurlarının dikensi çıkıntıları boyunca art kafa kemiğine kadar uzanarak buralara tutunan yassı şerit halinde bir tendonla başlar.

 

SONLANIŞI:Her parça dışa doğru git gide daralarak omuza doğru ilerler.Üst parça köprücük kemiğine diğer iki parçada kürek kemiğine tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kasın “üst parçası” omuzu yukarıya ve geriye doğru çeker.Bir ağırlık çekerken kola yüklenen ağırlığın tesiri ile omuzun aşağıya doğru düşmesi bu parçanın kasılması ile önlenir.”Orta parça” omuzu geriye doğru çeker.Kürek kemiğinide bir miktar orta çizgiye yaklaştırır.”Alt parça” omuzu aşağıya ve bir miktar geriye çeker.Yüksek bir yeri tutunupta gövdemizi yukarıya doğru çekmeye çalıştığımızda rolü önemlidir.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde elevasyon yaptırır. (üst parça)

                                        *Omuz çemberinde retraksiyon yaptırır.(orta parça)

                                        *Omuz çemberinde deprasyon yaptırır.(alt parça)

                                        *Scapulaya yukarı doğru rotasyon yaptırır.(alt ve üst parça)

 

 

2-)M. LATİSSİMUS DORSİ (KANAT KASI):Sırtın alt yarısını yüzeysel olarak örten yassı ve geniş kastır.Kanat kası olarakta tanınır.

 

BAŞLANGICI:Sacrum, ilyum, bel ve bele komşu bulunan 7-12 göğüs omurlarına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Humerusa doğru gidildikçe daralır.Ve humerusun küçük tubercülüme tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Humerusun en kuvvetli yaklaştırıcısıdır.(Addüktörüdür) Öne doğru uzatılmış ve yandan yukarıya doğru kaldırılmış kolu aşağıya ve yukarıya doğru çekebilmesi için M.Trapeziusla birlikte çalışır.Humerusun bir miktar içe doğru döndürülmesini de sağlar.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuzda addüksiyon yaptırır. (Temel Hareket)

                                        *Omuzda ekstansiyon yaptırır.

                                        *Kola medial rotasyon yaptırır.

 

 

 

 

3-)M. RHOMBOİDES:M.Trapezius’un aşağı parçasının altında yer almıştır.

 

BAŞLANGICI:6. ve 7. boyun omurlarıyla ilk 4 göğüs omurunun dikensi çıkıntısına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Kürek kemiğinin omurgaya paralel olan kenarına tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kürek kemiğini yukarıya ve omurgaya doğru çeker.Antagonisti olan M.Serratus anteriörüne birlikte kasıldığı takdirde kürek kemiğini bulunduğu durumda kuvvetle tesbit eder.Örneğin ellerimiz üzerinde amuda kalktığımız takdirde kürek kemiği sabitlenir.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde retraksiyon yaptırır.(M.Trapezius orta parçası ile sinergist olarak çalışır.)

                                        *Scapulaya aşağıya doğru rotasyon yaptırır.

 

4-)M. LEVATOR SCAPULA:M.Trapeziusun üst parçasının altında yer almıştır.

 

BAŞLANGICI:1 ve 4. boyun omurlarının enine çıkıntılarına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Kürek kemiğinin üst köşesine tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kürek kemiği yukarıya ve biraz öne çekilir.M.Trapeziusun üst parçası ile sinergist olarak da çalışır.Kürek kemiği tarafındaki ucu sabit tutulduğu takdirde boynu dolayısıyla başı dışa doğru büker.Her iki simetrik kas birlikte kasıldığı takdirde başı arkaya doğru çeker.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde elevasyon yaptırır. (üst parça)

                                        *Omuz çemberinde retraksiyon yaptırır.(orta parça)

                                        *Omuz çemberinde deprasyon yaptırır.(alt parça)

                                        *Scapulaya yukarı doğru rotasyon yaptırır.(alt ve üst parça)

 

 

 

 

2-)M. LATİSSİMUS DORSİ (KANAT KASI):Sırtın alt yarısını yüzeysel olarak örten yassı ve geniş kastır.Kanat kası olarakta tanınır.

 

BAŞLANGICI:Sacrum, ilyum, bel ve bele komşu bulunan 7-12 göğüs omurlarına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Humerusa doğru gidildikçe daralır.Ve humerusun küçük tubercülüme tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Humerusun en kuvvetli yaklaştırıcısıdır.(Addüktörüdür) Öne doğru uzatılmış ve yandan yukarıya doğru kaldırılmış kolu aşağıya ve yukarıya doğru çekebilmesi için M.Trapeziusla birlikte çalışır.Humerusun bir miktar içe doğru döndürülmesini de sağlar.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuzda addüksiyon yaptırır. (Temel Hareket)

                                        *Omuzda ekstansiyon yaptırır.

                                        *Kola medial rotasyon yaptırır.

 

 

3-)M. RHOMBOİDES:M.Trapezius’un aşağı parçasının altında yer almıştır.

 

BAŞLANGICI:6. ve 7. boyun omurlarıyla ilk 4 göğüs omurunun dikensi çıkıntısına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Kürek kemiğinin omurgaya paralel olan kenarına tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kürek kemiğini yukarıya ve omurgaya doğru çeker.Antagonisti olan M.Serratus anteriörüne birlikte kasıldığı takdirde kürek kemiğini bulunduğu durumda kuvvetle tesbit eder.Örneğin ellerimiz üzerinde amuda kalktığımız takdirde kürek kemiği sabitlenir.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde retraksiyon yaptırır.(M.Trapezius orta parçası ile sinergist olarak çalışır.)

                                        *Scapulaya aşağıya doğru rotasyon yaptırır.

 

4-)M. LEVATOR SCAPULA:M.Trapeziusun üst parçasının altında yer almıştır.

 

BAŞLANGICI:1 ve 4. boyun omurlarının enine çıkıntılarına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Kürek kemiğinin üst köşesine tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kürek kemiği yukarıya ve biraz öne çekilir.M.Trapeziusun üst parçası ile sinergist olarak da çalışır.Kürek kemiği tarafındaki ucu sabit tutulduğu takdirde boynu dolayısıyla başı dışa doğru büker.Her iki simetrik kas birlikte kasıldığı takdirde başı arkaya doğru çeker.

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde elevasyon yaptırır.(M.Trapezius üst parçası ile sinergist çalışır.) (Temel Hareket)

                                       *Enseye (boyuna) lateral fleksiyon yaptırır.

 

 


THORACOHUMERAL KASLAR

 

 

Gövdenin üst ön yarısında yer almışlardır.Omuz ve humerusa uzanan belli başlı 4 kastan oluşmuşlardır.

 

1-)M. PECTORALİS MAJÖR (GÖĞÜS KASI):Göğüs ön duvarının dışını örten yassı,kalın ve yüzeysel bir kastır.Üç parça halinde incelenir.

 

BAŞLANGICI: ”Aşağıdan” karın kaslarının çatısını teşkil eden Rectus kılıfına “ortadan” kaburgaları sternuma bağlayan kıkırdak kısımlara “yukarda” ise köprücük kemiğinin dışa bükük kısımlarına tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Her üç parça kısa ve sağlam bir tendonla humerusun büyük tübercülümüne tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Thoracohumeral kaslar içerisinde humerusun en kuvvetli yaklaştırıcısıdır.(Addüktörüdür) Kasıldığı takdirde kolu içe ve öne doğru çeker. Kolların ön tarafta birbirine yaklaştırılması bu kas sayesinde olur.Dolayısıyla kollarımızla rakibi kavrama ,göğüsle kollar arasına alıp sıkıştırma görevi yapar.Yüksek bir yere tutunup vücudu da yukarıya doğru çekmeye çalıştığımızda  da M.Trapezius ve M.Latissimus Dorsi sinergist çalışır.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuzda fleksiyon yaptırır. (Temel Hareket)

                                        *Omuzda addüksiyon yaptırır. 

                                        *Kola medial rotasyon yaptırır.
 

2-)M. PECTORALİS MİNÖR (DERİN GÖĞÜS KASI):M.Pectoralis majörün altında yer alan üç köşeli bir kastır.

 

BAŞLANGICI:3-5. kaburgaların ön,dış yüzeylerine tutunarak başlar.

 

SONLANIŞI:Kürek kemiği üzerindeki korakoit çıkıntısına (processüs corocoideus) tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:Kürek kemiği dış köşesini aşağıya ve öne doğru çeker.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde deprasyon yaptırır.(M.Trapezius alt parçası ile sinergist çalışır)

                                        *Scapulaya aşağıya doğru rotasyon yaptırır.(M.Rhomboides ile sinergist çalışır.M.Trapezius alt ve üst parçası ile antagonist çalışır.)

                                         *Scapulaya abdüksiyon yaptırır.(Kürek kemiğini omurgadan uzaklaştırır.)

 

3-)M. SUBCLAVİUS:M.Pectoralis minörün yukarısında m. pectoralis majörün ise altındadır.

 

BAŞLANGICI VE SONLANIŞI:1. kaburganın üst yüzü ile köprücük kemiği arasındadır.

 

FONKSİYONU:Kasıldığı takdirde omuzu biraz aşağıya ve içe doğru çeker.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuzda addüksiyon yaptırır.

                                        *Kola medial rotasyon yaptırır.(M.Pectoralis majör ve M.Latissimus Dorsi ile sinergist çalışır.)

 

 

 

4-)M. SERRATUS ANTERİÖR (DİŞLİ KAS):Göğüs kafesini teşkil eden kaburgaların yan duvarlarının yan üzerini örtmüştür.

 

BAŞLANGICI:1-9. kaburgaların dış yüzeylerine tutunarak başlar.Başlangıç noktaları zik zaklı görünüşe sahiptir.Bu sebeple dişli kas olarakta adlandırılır.

 

SONLANIŞI: ”Üst parça” kürek kemiği üst köşesine ,”orta parça” kürek kemiği iç kenarına ,”alt parça” ise kürek kemiği alt köşesine içten tutunarak sonlanır.

 

FONKSİYONU:M.Rhomboides ile antagonist olarak kasılmak suretiyle kürek kemiğinin sabitlenmesini sağlar.Yukarı ve orta parçalar kasıldığı takdirde kürek kemiğini dışa doğru çeker.Aşağı parça kürek kemiği alt köşesini dışa doğru çeker.Bu kas sakatlandığı takdirde kol omuz hizasında yukarıya doğru kaldırılamaz.

 

KAS HAREKETLERİ:*Omuz çemberinde protraksiyon yaptırır.

                                        *Scapulaya yukarı doğru rotasyon yaptırır.(M.Trapezius alt ve üst parçaları ile sinergist olarak çalışır.) (M.Rhomboides ve M.Pectoralis minör ile antagonist olarak çalışır.)

 

 

Bugün senle birlikte 2 ziyaretçim oldu...