..:: ENVER DANACI ::.. - BEDEN EĞİTİMİ
..:: SAYFALARIM ::..

 

 
     ..::BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR::..

    
 
Beden Eğitimi ile ilgili bilgiler ve hemen hemen tüm branşlarla ilgili gerekli bilgileri bu bölümde bulabilirsiniz...


    BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR’UN
TANIMI


BEDEN EĞİTİMİ; Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin be­den, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi.yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağ­lıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliği­ni bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye yö­nelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değişti­rilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve ça­lışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.


      SPOR, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somut­laşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Görünür­deki en çarpıcı amacı (beden eğitimi ile birlikte taşıdığı eş amaçlar dışında) ya­rışmak ve kazanmaktır.

Beden eğitimi bireyin büyüme, gelişme ve davranışlarını sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır.

Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yo­ğun bir çabadır.

Spor, tesis, öğretim, eğitim, malzeme ve spor organizasyonlarından ibaret olan temel faktörlerin bir arada bulunduğu ortamda vardır ve geli   Beden eğitimi ve spor arasındaki fark; beden eğitimi, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi için yapılan hareketlerin bütünüdür.

Spor ise, bireyin beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli kurallara göre rekabet ölçüleri içinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve üstün gelme amacını içerir.Kişisel yönden sporun önemi

1. Günlük işlerini ve yaşayışlarım en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, elastikiyet, çabukluk ve dayanıklılık sağlar.

2.  İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları kazandırır.

3.    Hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar.

4.  Oyun, folklor, halk dansları, mahalli ve milli oyunlar, ritmik faaliyetlerle ilgili beceri ve yetenekler kazandırır.

5. Bedensel etkinlikler aracılığıyla geçerli sağlıklı, yaşam davranış nitelikle­ri kazandırır.

6. Kültürel zevk, duyarlılık sağlar.

7. Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır.

 

Toplumsal Yönden Sporun Önemi:

1.      Liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir etme gibi ni­telikler kazandırır.

2. Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretir.

3. Olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlıkları kazandırır.

4.Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir.

5. Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar.

6. Toplumsal sorumluluğu geliştirir.

7. Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirleme­sine olanak verir.

 

Ekonomik Yönden Sporun Önemi:

1. Ferdin günlük işlerini ve yaşayışını en verimli şekilde yürütebilmesini sağlar.

2. Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir.

3. İş, görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.

4. Ekonomik düzenin getirdiği düşünce davranış, bilgi ve becerilerin birey­lere aktarılmasını sağlar.

5. Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirir.

6. İş gücünü artırır.

 

Çocuk ve Gençler İçin Spor Eğitiminin Önemi:

1. Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur.

2. Bireyi topluma hazırlar.

3. Bireyin mevcut yapısını geliştirici ve eğitici rol oynamasının yanında fikir ve ruh eğitiminde önemli bir rolü vardır.

4. Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır.

5. Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar.

6. İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır.

7. Bedensel ve ruhsal bir eğitim aracıdır.

8. İnsanın niteliklerini geliştirip üretim ve uygarlık yarışında daha başarılı hale gelmeyi sağlar.

9. Kişilere hem statü kazandırır, hem de gelir düzeylerini artırır.

10. Yetenek esaslarına göre fırsat eşitliği sağlar.

11. Spor eğitimi bireyleri iyi ve nitelikli hale getirip onları gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmakla kalmayıp sosyal çevrenin değişmesine hız kazandırır.

12. Başarıyı artıran en önemli husustur.

13. Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır.

14. Bir rekabet, mücadele, işbirliği ve uyum sağlar.

15. Sosyal hayatın ve sosyal çevrenin en önemli öğesidir.

16. Çocuk ve gençlerin her bakımdan gelişmesinde önemli bir rol oynamak­ta büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişme, iyi bir ki­şiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.

17. Sağlıklı olmanın en önemli koşulu spora erken yaşlarda başlamaktır.

18. Spor yapanların hareket sistemleri daha sağlam ve esnek olmaktadır.

19. Spor yapanların kendine güvenleri daha fazladır.

20. Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur.

21. Spor bir tedavi yöntemidir.

 

Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi:

1.  Çağımızda spor, uluslararasında müşterek bir dil niteliğindedir. Ülkeler arasında yapılan spor karşılaşmaları, yakınlaşmayı sağlamakta, karşılıklı sevgi ve saygı ortamı yaratılmakta ve spor sayesinde dünyada güçlü ve kalıcı dostluklar oluşmakta ve dolayısıyla barış sağlanmaktadır.

2. Spor, diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir.

3. Dış politika açısından spor, her ülkenin dünya ölçüsünde olumlu yönde propaganda yapması, bazen aktüel bir nitelik taşıyan sportif başarılar ile gerçek­leşmektedir. Bu durum milli bir prestij unsuru olmaktan hem iç ve hem dış da­yanışmayı güçlendirmek bakımından tüm ülkelerin baş vurduğu bir durumdur.

4. Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur.

5. Spor, suçlu ve özürlü gibi sorunlu insanların sosyal hayata uyum sağla­malarında önemli bir vasıta olmaktadır.

6. Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

7. Çağımızda spor bir bilim olarak ele alınmıştır.Beden Eğitiminin Temel Faydaları

       1. Eğitim, tüm organizmayı içerir. Zihin-beden bütünlüğü eğitimin temel felsefesini oluşturur.

2. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların gerçekleştirilme­sine katkıda bulunur.

3. Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan orga­nizmasının optimum gelişmesi büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinlik­lere bağlıdır.

4. Beden eğitimi serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur.

5. Beden eğitimi, kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlar. Bedenin bireyin duygularını ifadede kullanılması, yeni hareketlerin yaratılmasında zengin olanaklara sahiptir.

6. Beden eğitimi kültürel gelişmeye katkıda bulunur. Estetik beğeniye ve ar­tistik üretime olanak sağlar.

7. Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur.Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar.

8. Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağ­lar, bağlılık, takım ruhu, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarında görülen özel­liklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur.

9. Beden eğitimi, organik gelişime (fiziksel uygunluk) katkıda bulunur.

10. Psikomotor becerileri geliştirir.

11. Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar.

12. Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar.

13. Demokratik süreçlere katkıda bulunur. Sınıf etkinliklerinin planlaması ve yürütülmesinde tüm bireylerin katılımı gereklidir.

14. Beden eğitiminin temelinde biyoloji, psikoloji ve sosyoloji belirtileri yer alır. Programların planlanmasında bu alanlardan yararlanılır.

15. Beden eğitimi, bireyin gereksinimlerine dayanır. Hareket, en temel ge­reksinme olarak kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durağan modern yaşam, bu bağlamda beden eğitimini daha da önemli kılar.

Oyun, eğitsel potansiyele sahip içgüdüsel bir dürtüdür. Oyunun dinamik niteliği bireylerin daha uygun davranış biçimleri elde etmelerinde kullanılabilir.
 

 

 

Bugün senle birlikte 2 ziyaretçim oldu...